Tips for online learning_isiXhosa

2020-05-07T10:16:20Z (GMT) by Nicola Pallitt
Ukufunda kwizixhobo zobuchwepheshe yindlela ezisa amava amatsha kwisininzi sethu. Kuza kunyanzeleka ukuba sivelele indlela esifunda ngayo ngohlobo olwahlukileyo. Singanamathandabuzo ngezinto ezilindelekileyo nokuba siza kuqhuba njani. Ngequbuliso sinexesha lingacwangciswanga ngokucacileyo kwaye kungenzeka singaqiniseki ukuba siza kuqhubeka njani ngezifundo zethu. Sicebisa ukuba ulandele inkqubo yexesha lezifundo zakho elicwangcisiweyo ukufumana nokufunda izifundo zakho, imisebenzi ekufuneka yenziwe nekufuneka ingenisiwe efumaneka kwikhasi le​RUconnected ​ kwisifundo ngasinye kumaxesha amiselweyo.