Tips for online learning_isiXhosa.pdf (118.03 kB)
Download file

Tips for online learning_isiXhosa

Download (118.03 kB)
preprint
posted on 07.05.2020, 10:16 by Nicola PallittNicola Pallitt
Ukufunda kwizixhobo zobuchwepheshe yindlela ezisa amava amatsha kwisininzi sethu. Kuza kunyanzeleka ukuba sivelele indlela esifunda ngayo ngohlobo olwahlukileyo. Singanamathandabuzo ngezinto ezilindelekileyo nokuba siza kuqhuba njani. Ngequbuliso sinexesha lingacwangciswanga ngokucacileyo kwaye kungenzeka singaqiniseki ukuba siza kuqhubeka njani ngezifundo zethu. Sicebisa ukuba ulandele inkqubo yexesha lezifundo zakho elicwangcisiweyo ukufumana nokufunda izifundo zakho, imisebenzi ekufuneka yenziwe nekufuneka ingenisiwe efumaneka kwikhasi le​RUconnected ​ kwisifundo ngasinye kumaxesha amiselweyo.

History

Usage metrics

Licence

Exports